Försvaret kniper åt

imgresRyktet förra året att vissa anläggningar och öar åter skulle klassas som skyddsobjekt, skulle visa sig vara sant*. Detta innebär att några områden som blivit ganska populära för fritidsbåtsägarna inte längre kommer att bli möjliga att lägga till vid. 

Naturligtvis är detta väldigt tråkigt då det var en del trevliga öar och bryggor som kunde besökas.Anledningen till den här förändringen hävdas från försvarets sida vara orsakad av att man är i behov av fler förråd i skärgården. Detta är ju förvisso bra, att det s.a.s. rör sig fler aktörer i skärgården, lite mer livat kanske – om man ska se det positivt.

Det här blir ju också en väldigt god anledning till att bibehålla Tromtö Nabb som en vacker och tillgänglig pärla i Blekinge skärgård.

De anläggningar som vi just nu känner till kommer att klassas upp och därmed bli förbjudna för allmänheten att beträda, avbilda etc är;

 • Trashalla
  trashalla
 • Kungsholmen
  kungsholmen
 • Hajvar (Almö)
  hajvar
 • Kalsholmen
  kalsholmen
 • Nötholmen
  nötholmen
 • Kastellet i Karlshamn

*Jag har inte lyckats återfinna någon ”officiell” information om detta på försvarsmaktens hemsidor ännu, så ni får hålla till godo med referenser till SVT Blekinge och Radio Blekinge.

Observera att straffet för den eller de som bryter mot förbudet är böter om 30-50 dagsböter eller i grova fall, fängelse. Så om du lägger till vid exempelvis Trashalla på Aspö, utan att gå iland så har du i princip gjort dig skyldig till brottet. Man skulle dock önska att skyltningen uppdateras på dessa öar då den i många fall är i princip oläslig, antingen överväxt och i många fall är skyltarna i väldigt dåligt skick.

Enligt skyddslagen gäller följande;

7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.
Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig SFS 2010:305 invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet
1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev
eller annan enskild handling, samt
3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.

14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta föremål i beslag, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade.

En intressant debatt har blossat upp på sista tiden. Detta debattinlägg av Erik Lagersten (Försvarsmaktens informationsdirektör) kan med stort nöje avnjutas.

Uppdatering 2015-06-15 (Lista från Blekinge Läns Tidning)
__________________________________________________
TILLGÄNGLIGA IBLAND (ej vid skjutningar och övning)

 • Tjurkö Tö-batteriet
 • Bollöarna
 • Harön

ALDRIG TILLGÄNGLIGA 

 • Almö (området Hajvar)
 • Trashalla
 • Kungsholmsfort
 • Nötholmen
 • Kalsholmen
 • Karlshamns kastellet

ALLTID TILLGÄNGLIGA (Försvarets båtar och fartyg har företräde till bryggor)

 • Djupasund
 • Ellenabben
 • Enhörningen
 • Grebbegården
 • Gyön
 • Gökalv
 • Järnavik
 • Killeberget
 • Kobebus
 • Skönstavik
 • Spårösund
 • Städsholmen
 • Tjurkö Finskan
 • Torhamns udde
 • Äspeskär
 • Öppenskär