Årsmöte 2015

StyrelseÅrsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen där varje medlem har en röst. Årsmötet är tillika föreningens högst beslutande organ där det bestäms vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen skall företräda medlemmarna mellan årsmötena, det vill säga förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna fattat vid årsmötet.

Som ni förstår är det av största vikt att medlemmar kommer till årsmötet för att tillse att så mångas intresse som möjligt tillmötesgås, och varför inte se det som ett ypperligt tillfälle att träffa andra medlemmar under trevliga former. Föreningen står för lite tilltugg.

Den 16:e april 2015 klockan 18:30 hålls årsmöte i Karlskrona Navigationssällskap.
Platsen för mötet är Nättraby Båtklubbs lokal, Åslätten i Nättraby (Du hittar hit här)

Denna informationssida innehåller allt du behöver inför mötet så som dagordning, föregående protokoll, motioner, propositioner och ekonomi.

All information på denna sida är i nuläget att betrakta som preliminär och kan förändras ända fram till tre veckor innan mötet då motioner (glöm för all del inte att skicka in motioner till styrelsen) är inkomna kallelsen är utskickad till medlemmarna.

 


Dagordning

 1. Årssammanträdet Öppnas
 2. Dagordning
 3. Årsmötets stadgenliga utlysande
 4. Val av ordf. och sekr. för mötet
 5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän för mötet samt fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kassaberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Budgetförslag för 2015
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter
  1. Ordförande för en tid av 2 år
  2. Kassör för en tid av 2 år
  3. Val av två ordinarie ledamöter för en tid av 1 år
  4. Val av klubbmästare för en tid av 2 år
  5. Fyllnadsval av vice ordförande för en tid av 1 år
  6. Fyllnadsval av sekreterare för en tid av 1 år
 13. Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
 14. Val av kommittéer för en tid av 1 år
  1. Klubbkomitté
  2. Brygg- & Stugkommitté
  3. Utbildning- Ungdoms och Tävlingskommitté
  4. Webbmaster
  5. Sociala medier
  6. Representant i Båtsam
  7. Representanter i Blekinge Båtförbund
 15. Val av miljöombud för en tid av 1 år
 16. Val av revisor för en tid av 2 år
 17. Val av 1 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
 18. Val av valberedning 3 st varav en sammankallande
 19. Propositioner/Motioner till årsmötet
 20. Fastställande av medlemsavgifter för år 2016
 21. Fastställande av avgifter för gästplatser och för hyra av
  klubbhus 2015. (1 rum = 1 gästplatsavgift).
 22. Övrigt
 23. Avslutning

Här kommer eventuella motioner från medlemmar att presenteras (observera att du kan skicka in motioner anonymt om du känner dig mer bekväm med det). Oavsett, skicka din motion till information@naviskarlskrona.se.

 


 

Motioner

Här presenteras olika medlemmars förslag som kommer att avhandlas under årsmötet.

Förenklad hantering av medlemsidentitet

KNS-Medlemsdekal_15_gulI vissa fall kan det vara svårt att avgöra om ankomna båtar verkligen är medlemmar eller ej. Även om dessa för vår standart så kan det faktiskt hända att man lämnat föreningen tidigare och därmed måste erlägga vederbörlig avgift. Nu finns naturligtvis dekaler som skickas ut för varje nytt år till medlemmarna, men det är dessvärre så att dessa inte alltid sitter uppe.

Förslaget är att istället skicka en ny standart (föreningsflagga) för varje nytt år medlemmen betalt medlemsavgiften. Standaren skall i detta fall ha årtalet påtryckt (se illustration). Syftet är dels att säkerställa att medlemmen alltid för vår standar tillika i ett värdigt skick men även enkelt går att identifiera som betalande medlem. Kostnaden torde kunna hamna på ca 50-70 kronor per medlem och år, som helt eller delvis kan tas ut i form av höjd medlemsavgift. Hanteringen och kostnaden för klistermärken blir ett minne blott. Naturligtvis finns det alltid en risk att föreningen köper för många eller för få flaggor, men det bör inte vara några oövervinnliga problem då medlemsantalet är relativt konstant.

Den ökade kostnaden för medlemmen skall ställas i proportion till att medlemmen normalt köper en standar för 150 kronor som i regel håller bra skick i möjligen 3 år och därefter måste (bör) bytas ut – om medlemmen ens kommer på hur man införskaffar den vill säga.

Undertecknat: (anonym) Fanjunkaren, Navismedlem 

 


 

Propositioner

Här presenteras styrelsens förslag som kommer att framställas under årsmötet.

Ändrad medlemsavgift (OBS: under bearbetning)

Alternativ A

Medlemsavgiften föreslås justeras till t.ex. 800, 1,000, 1,500 eller 2,000 kronor per år för familjemedlemskap. Medlemmen kan minska sin avgift genom att medverka vid vår/höstträffar, kommittéarbete, styrelsearbete osv. Varje aktivitet medför en viss reduktion av avgiften enligt en given mall. Medlemmarna föreslås att genomföra en enkel självdeklaration ungefär vid årsskiftet där medlemmen själv ”klickar” för vilka aktiviteter denne deltagit i.
Som mest kan avgiften reduceras ned till en årsavgift om 500 kronor, alltså i närheten vad vi har idag.

I samband med en medlemsavgiftshöjning bör/måste bryggavgifterna diskuteras, förslagsvis läggs hamnavgiften på exempelvis på 140-200 kr och dagavgiften på 100 kr. Se nedanstående proposition angående dagavgifter.

Demosajt för självdeklarationen (nu borttagen av tekniska skäl) >>

 

Alternativ B

I stort sett samma som ovan, t.ex. årsagift om 800 kr, någon manifestation av medlem renderar i 500 kr i subventionerad åravgift, dvs 300 kr nästkommande år. Bör vara en ganska lockande besparing, som man kan göra med en ganska liten insats.

Dagavgift (OBS: under bearbetning)

Från och med 2015 föreslås att dagavgift tas ut från gäster vid bryggan på Tromtö Nabb. Anledningen är helt enkelt att vi har många gäster som vare sig är medlemmar eller ens ger en liten dussör till vår kassa för möjligheten att ligga vid vår brygga, använda toaletterna, slänga sopor, roa sig med badleksaker och gungor, laga mat i huset, elda upp veden och allt annat som vi medlemmar kämpat ihop och underhåller.

Dagavgiften föreslås att återigen vara 100 kronor per dag, vilket är en mycket låg summa i sammanhanget men ger oss åtminstone en liten kompensation till föreningen. Betänk att I) En rejäl höjning av medlemsavgiften, speciellt den passiva måste kompenseras genom höjda hamnavgifter för att man inte ska ”vinna” på att vara icke-medlem. II) Värt att beakta, en dagsavgift om 100 kr kan inte anses som högt när du får full tillgång till strand, grill (med ved), toalett, sopcontainer, leksaker, fastighet, cyklar, bryggplats, skog och naturupplevelse, trevliga båtvänner osv osv…..Tänk efter vad en dag på Barnens gård-dag går lös på.

Det kommer att skyltas tydligt på bryggan att denna avgift måste erläggas för att begagna sig av våra faciliteter. (Notera att även dygnsavgiften diskuteras bli höjd, exempelvis 150-200 kr).

 


 

Ekonomi

Kassören inkluderar här sitt bokslut samt budget för kommande år.

 


 

Tidigare årsmöten

Här kan du finna protokoll från tidigare årsmöten. Protokollsidan >>